SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

Plakát konzultačního střediska.pdf (143163)

 

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu.

Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí – i podle vzoru svých spolužáků - ovládání internetu popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory nedílným pozitivem, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Positivem Virtuální U3V je pro seniory - mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni - i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopovány.

Všeobecné podmínky studia - účastník VU3V

Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS.

Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavností promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o dalším studiu, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce

* invalidní důchodce bez rozdílu věku

* osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)

Podmínky studia:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška

* zaplacený studijní poplatek

Způsob výuky

Průběh přednášky:

* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní

* Účastníci sledují přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na plátno

* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu.)

Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Senioři společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní (podle harmonogramu konkrétního KS) vždy jednu novou natočenou přednášku, která je umístěna na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá kontaktní osobou řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.

Časový prostor následujících 14ti může každý senior buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Pokud má senior problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, KS nabídne možnost konzultací. Senior též může studovat podle svého tempa z textu /sylabu

Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

  • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny
    • (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)
  • minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test:
    • z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený
    • celkový závěrečný test (10 bodů z 24), pět možností opakování

Nepovinně:

  • vypracování eseje na dané studované téma
  • účast na Závěrečném semináři / promoci

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. Závěrečný seminář plní pro seniory rovněž společenskou a sociální stránku studia. Odpolední volný program (návštěva hradu, zámku, technické či přírodní památky, muzea pod.) v dané lokalitě pak poznávací a kulturní část.

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit. Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu. 

Financování

studijní poplatek * Astronomie: 150,- Kč

                       * Ostatní kurzy 200,- nebo 300-, Kč 

 

Podrobnější informace o našem konzultačním středisku v Mikulovicích najdete na internetových stránkách České zemědělské univerzity v Praze: https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=1855

 

6.10.2021 bude zahájen zimní semestr 2021/2022 na téma RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ, který bude ukončen 31.12.2021.

1. lekce

6.10.2021

10,00 – 11,30

Zakotvení evropských královských rodů v historii

2. lekce

13.10.2021

10,00 – 11,30

Narození a křty

3. lekce

27.10.2021

10,00 – 11,30

Zásnuby a svatby

4. lekce

10.11.2021

10,00 – 11,30

Rozvody

5. lekce

24.11.2021

10,00 – 11,30

Pohřby

6. lekce

8.12.2021

10,00 – 11,30

Hroby, hrobky a pohřebiště

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

 

Vedoucí lektor: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu:  splnění testů

 

12.2.2020 byl zahájen letní semestr 2019/2020 na téma LEONARDO DA VINCI, RENESANČNÍ UOMO UNIVERSALE, který měl být ukončen 3.5.2020.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády karantény na území celého státu a možného ohrožení obyvatel DPS nákazou koronavirem platí do odvolání zrušení všech akcí, aktivit a setkání seniorů.  Je zastaven i provoz komunitního centra.

Studentům budou studijní materiály zaslány mailem.

Vedení Provozně ekonomické fakulty rozhodlo, že z důvodu aktuální situace prodlouží letní semestr 2019/20 Virtuální U3V do 30. června 2020 včetně. Posunutí termínu se tedy týká jak přístupu ke studijním materiálům, tak i povinnosti vypracovat průběžné testy a test závěrečný. Dokončení semestru proběhne formou samostudia.

Děkujeme za pochopení. Věříme, že společnými silami se nám podaří mimořádnou situaci zvládnout.

1. lekce 12.2.2020 10,00 - 11,30 Mládí, učení, rané dílo
2. lekce 26.2.2020 10,00 - 11,30 Oltářní obrazy a svatí
3. lekce 11.3.2020 10,00 - 11,30 Portréty
4. lekce 25.3.2020 10,00 - 11,30 Nástěnné malby
5. lekce 8.4.2020 10,00 - 11,30 Sochař, architekt a teoretik
6. lekce 22.4.2020 10,00 - 11,30 Kresby

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 

 

Vedoucí lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Informace pro studenty VU3V LS 19_20.pdf (119 kB)

 

25.9.2019 byl zahájen zimní semestr 2019/2020 na téma HUDEBNÍ NÁSTROJE, který byl ukončen 31.12.2019.

1. lekce

25.9.2019 

10,00 – 11,30

Hudební kuchyně: první nahlédnutí "pod pokličku"

2. lekce

9.10.2019

10,00 – 11,30

Idiofony, Membranofony, Mirlitony

3. lekce

23.10.2019

10,00 – 11,30

Chordofony I. - housle

4. lekce

6.11.2019

10,00 – 11,30

Chordofony II. - piano

5. lekce

20.11.2019

10,00 – 11,30

Aerofony I. - jednohlasé vzduchové nástroje

6. lekce

4.12.2019

10,00 – 11,30

Vícehlasé aerofony a automatofony

Vedoucí lektor: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.

 

6.2.2019 byl zahájen letní semestr 2018/2019 na téma KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH, který byl ukončen 28.4.2019.

1. lekce

6.2.2019 

10,00 – 11,30

Květná zahrada v Kroměříži

2. lekce

20.2.2019

10,00 – 11,30

Sala terrena, zámek v Kroměříži

3. lekce

6.3.2019

10,00 – 11,30

Karlův most

4. lekce

20.3.2019

10,00 – 11,30

Náhrobek J.V.Vratislava z Mitrovic v Praze

5. lekce

 3.4.2019

10,00 – 11,30

Ctnosti a Neřesti v Kuksu

6. lekce

17.4.2019

10,00 – 11,30

Betlém v Kuksu

 

 

3.10.2018 byl zahájen zimní semestr 2018/2019 na téma ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II., který byl ukončen 31.12.2018.

1. lekce

3.10.2018   

10,00 – 11,30

Krize jako počátek nového

2. lekce

24.10.2018

10,00 – 11,30

Zlatý věk

3. lekce

31.10.2018

10,00 – 11,30

Temno a jeho světla

4. lekce

14.11.2018

10,00 – 11,30

Osvícenství a jeho stíny

5. lekce

28.11.2018

10,00 – 11,30

Národní obrození

6. lekce

12.12.2018

10,00 – 11,30

Zrození občana

 

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr
Pozn.: provozní příplatek 50,- Kč.

Přihlášky ke studiu jsou připraveny pro pokračující studenty k vyplnění u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích. Pro nové studenty jsou přihlášky taktéž Na Bukovci nebo zde Přihláška pro nové účastníky.pdf (244428)

 

31.2018 byl zahájen letní semestr 2017/2018 na téma GIAN LORENZO BERNINI - GENIUS EVROPSKÉHO BAROKA, který byl ukončen 28.4.2018.

1. lekce

31.1.2018   

10,00 – 11,30

Život a dílo

2. lekce

14.2.2018

10,00 – 11,30

Práce pro kardinála Scipione Borghese

3. lekce

28.2.2018

10,00 – 11,30

Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu

4. lekce

14.3.2018

10,00 – 11,30

Fontány

5. lekce

28.3.2018

10,00 – 11,30

Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo

6. lekce

11.4.2018

10,00 – 11,30

Architekt

 

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr
Pozn.: KS si může cenu navýšit o provozní příplatek.

Přihlášky ke studiu jsou připraveny pro studenty k vyplnění u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích. 

27.9.2017 byl zahájen zimní semestr 2017/2018 na téma ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI, který byl ukončen 31.12.2017.

1. lekce

27.9.2017

10,00 – 11,30

    Češi, národ, stát

2. lekce

11.10.2017

10,00 – 11,30

Společnost a křesťanství.

3. lekce

25.10.2017

10,00 – 11,30

Velmoži, knížata, králové.

4. lekce

8.11.2017

10,00 – 11,30

Stříbro a moc.

5. lekce

22.11.2017

10,00 – 11,30

Český král a římský panovník.

6. lekce

6.12.2017

10,00 – 11,30

Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy.

Vedoucí lektor  

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr
Pozn.: KS si může cenu navýšit o provozní příplatek.

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích.

 

 

PROMOCE 11.5.2017, Praha              Informace o cestě.pdf (91379)               Pokyn k promocím.pdf (236972)

 

1.2.2017 byl zahájen letní semestr 2016/2017 na téma CESTOVÁNÍ, CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI, který byl ukončen 30.4.2017.

1. lekce

1.2.2017

10,00 – 11,30

Cestování a cestovní ruch.

2. lekce

15.2.2017

10,00 – 11,30

Historie cestování.

3. lekce

1.3.2017

10,00 – 11,30

Lázeňství a jeho historie.

4. lekce

15.3.2017

10,00 – 11,30

Za čím lidé cestují.

5. lekce

29.3.2017

10,00 – 11,30

Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla.

6. lekce

12.4.2017

10,00 – 11,30

Pojeďme do světa.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr
Pozn.: KS si může cenu navýšit o provozní příplatek.

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích.

 

5.10.2016 byl zahájen zimní semestr 2016/2017 na téma GENEALOGIE. HLEDÁME SVÉ PŘEDKY, který byl ukončen 31.12.2016.

1. lekce

5.10.2016

10,00 – 11,30

Úvod do genealogie a její dějiny.

2. lekce

12.10.2016

10,00 – 11,30

Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.

3. lekce

26.10.2016

10,00 – 11,30

O matrikách.

4. lekce

9.11.2016

10,00 – 11,30

Využití archivních materiálů ke studiu předků.

5. lekce

23.11.2016

10,00 – 11,30

Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.

6. lekce

7.12.2016

10,00 – 11,30

Rodové kroniky a srazy.

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Vedoucí lektor:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Lektoři:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích.

 

 

10.2.2016 byl zahájen letní semestr na téma OSOBNÍ FINANCE.

1. lekce

10.2.2016

10,00 – 11,30

Vývoj peněz a základy investičního rozhodování v rámci ČR

2. lekce

24.2.2016

10,00 – 11,30

Finanční trh a bankovní systém

3. lekce

9.3.2016

10,00 – 11,30

Platební styk

4. lekce

24.3.2016

10,00 – 11,30

Aktivní bankovní obchody

5. lekce

6.4.2016

10,00 – 11,30

Kolektivní investování

6. lekce

20.4.2016

10,00 – 11,30

Neživotní pojištění

Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování finančního trhu v rámci České republiky.

Vedoucí lektor

Ing. Milan Ulrich

Lektoři

Ing. Milan Ulrich
Ing. Daniela Pfeiferová
Ing. Jana Šturcová

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích.

30.9.2015 byl zahájen zimní semestr na téma Život a dílo Michelangela  Buonarroti.

Přednáška

Datum

Hodiny

Název lekce

1. lekce

30.9.2015

10,00 – 11,30

Umělcovo mládí, školení a rané dílo

2. lekce

14.10.2015

10,00 – 11,30

Nejslavnější socha světa a sochařovo dílo po roce 1500

3. lekce

29.10.2015

10,00 – 11,30

Náhrobek papeže Julia II. della Rovere

4. lekce

11.11.2015

10,00 – 11,30

Malby v Sixtinské kapli

5. lekce

25.11.2015

10,00 – 11,30

Nová sakristie

6. lekce

9.12.2015

10,00 – 11,30

Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích.

 

4.2.2015 byl zahájen letní semestr na téma Umění rané renesance v Itálii.

Přednáška

Datum

Hodiny

Osnova

Zahájení

4.2.2015

10 – 11,30

Počátky, principy a objevy rané renesance

Další termíny

18.2.

10 – 11,30

Filippo Brunelleschi

 

4.3.

10 – 11,30

Masaccio

 

18.3.

10 – 11,30

Donatello

 

1.4.

10 – 11,30

Sandro Botticelli

POZOR ZMĚNA

22.4.

10 – 11,30

Andrea del Verrocchio

15.4. - nejde v obci proud

Cyklus přednášek z dějin umění byl věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích. V průběhu ledna 2015 je možné se přihlásit k letnímu semestru.

V říjnu 2014 byl zahájen zimní semestr na téma Barokní architektura v Čechách.

ROZVRH HODIN
Přednáška Datum Hodiny
Zahájení: 8.10.2014 10.00 - 11.30
Další termíny: 22.10. 10.00 - 11.30
  5.11. 10.00 - 11.30
  19.11. 10.00 - 11.30
  3.12. 10.00 - 11.30
  17.12. 10.00 - 11.30

Přednášky odborným pohledem sledovaly architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu: 300 Kč / student / semestr

Přihlášky ke studiu jsou připraveny k vyzvednutí u ředitelky organizace Mgr. Štěpánky Beníčkové, v Domě s pečovatelskou službou, Na Bukovci 1, v Mikulovicích.

V září 2014 byla zahájena na Komunitním centru v Mikulovicích výuka zkušebního kurzu Astronomie.

Zveme širokou veřejnost z řad seniorů.

Cyklus přednášek představoval výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následovalo představení slavných astronomů rudolfínské doby.

Rozvrh hodin

Přednáška Datum Hodiny
Zahájení: 3.9.2014 10.00 - 11.30
Další termíny: 10.9. 10.00 - 11.30
  17.9. 10.00 - 11.30
  24.9. 10.00 - 11.30

PROMOCE 11.5.2017, Praha              Informace o cestě.pdf (91379)               Pokyn k promocím.pdf (236972)

 

 


17.5.2019 PROMOCE V PRAZE

/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p1350365-1-jpg/
/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p13503681-jpg/
/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p1350382-jpg/
/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p1350425-1-jpg/

—————


14.2.2018 - 1. lekce GIAN LORENZO BERININI

/album/a14-2-2018-1-lekce-gian-lorenzo-berinini/p13004601-jpg/
/album/a14-2-2018-1-lekce-gian-lorenzo-berinini/p13004611-jpg/

—————


27.9.2017 - 1. lekce ČESKÉ DĚJINY

/album/a27-9-2017-1-lekce-ceskych-dejin/p12804851-jpg/
/album/a27-9-2017-1-lekce-ceskych-dejin/p12804891-jpg/

—————


11.5.2017 PRVNÍ PROMOCE V PRAZE

/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608051-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608321-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608341-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608391-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p126080511-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608421-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608601-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608621-jpg/

—————


21.6.2016 - VÝLET NA ZÁMEK MOSZNA - ukončení letního semestru

/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12206661-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12206931-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12207491-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12207761-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12207951-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12208141-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12208201-jpg/

—————


24.2.2016 - 2. lekce OSOBNÍ FINANCE

/album/a24-2-2016/p12103611-jpg/

—————


16.6.2015 - Posezení Na Palubě

/album/a16-6-2015-posezeni-na-palube/p11809831-jpg/
/album/a16-6-2015-posezeni-na-palube/p11809921-jpg/

—————


3.6.2015 - Závěrečný seminář letního semestru v Loučné nad Desnou

/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11803551-jpg/
/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11803611-jpg/
/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11803731-jpg/
/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11804261-jpg/

—————