SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

Plakát konzultačního střediska.pdf (143163)

 

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu.

Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí – i podle vzoru svých spolužáků - ovládání internetu popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory nedílným pozitivem, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Positivem Virtuální U3V je pro seniory - mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni - i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopovány.

Všeobecné podmínky studia - účastník VU3V

Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS.

Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník při slavností promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o dalším studiu, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce

* invalidní důchodce bez rozdílu věku

* osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)

Podmínky studia:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška

* zaplacený studijní poplatek

Způsob výuky

Průběh přednášky:

* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní

* Účastníci sledují přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na plátno

* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu.)

Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Senioři společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní (podle harmonogramu konkrétního KS) vždy jednu novou natočenou přednášku, která je umístěna na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá kontaktní osobou řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.

Časový prostor následujících 14ti může každý senior buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Pokud má senior problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, KS nabídne možnost konzultací. Senior též může studovat podle svého tempa z textu /sylabu

Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

  • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny
    • (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)
  • minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test:
    • z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený
    • celkový závěrečný test (10 bodů z 24), pět možností opakování

Nepovinně:

  • vypracování eseje na dané studované téma
  • účast na Závěrečném semináři / promoci

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. Závěrečný seminář plní pro seniory rovněž společenskou a sociální stránku studia. Odpolední volný program (návštěva hradu, zámku, technické či přírodní památky, muzea pod.) v dané lokalitě pak poznávací a kulturní část.

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit. Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu. 

Financování

studijní poplatek 400-, Kč + provozní poplatek 100,- Kč za studijní materiál

 

Podrobnější informace o našem konzultačním středisku v Mikulovicích najdete na internetových stránkách České zemědělské univerzity v Praze: https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=1855

 

ZÁŽITKOVÝ  DEN

V dnešním článku se chci s vámi podělit o pěkný zážitek z promoce. Ale ne ledajaké. Promoce studentů Virtuální univerzity třetího věku  / dál VU3V / - prostě seniorů. Ta naše se konala 12.5.2022 v 9.00 hod. v aule Zemědělské univerzity v Praze. Abychom stihli zahájení, vyjeli jsme autobusem už ve 4 hod. ráno společně s kolegyněmi z VU3V z Jeseníku. Čím víc jsme se blížili k Praze, tím víc jsme sledovali hodinky a napětí rostlo - ze strachu o včasný dojezd. Štěstí stálo při nás. Stihli jsme a byli účastníky krásného, emotivně silného prožitku. Sledovali jsme důstojný příchod promočního kolegia, zpozorněli při tónech české státní hymny a vyslechli projev děkana. Potom se naše pozornost přesunula na oslovené studenty, kteří si chodili postupně přebírat Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po posledním předání ještě zazněla studentská hymna a promoční kolegium pomalu a slavnostně opouštělo aulu.

Velkým zážitkem z promoce den nekončil. Čekal nás ještě jeden, ale tam jsme museli nejdříve dojet - barokní zámek Kuks. Na místě si každý vybral, co chce vidět, kam jít. Někteří šli na prohlídkové okruhy zámku nebo obdivovat bylinkovou zahradu. Jiní navštívili Rentzovo muzeum a další se vydali na 4 km vzdálený betlém vytesaný ve skále. Byla možnost občerstvení či procházky uličkami s dřevěnými - 300 let starými domky. Svou kouzelnou atmosféru mělo i venkovní pití kávy s úžasným výhledem na zámek. Prožili jsme příjemný, sluneční den plný zážitků.

Ale jsme si vědomi toho, že nic se neděje samo, za vším stojí někdo, kdo práci plánuje, řídí, organizuje. A ten někdo má jméno - je to naše tutorka konzultačního střediska, ředitelka DPS v Mikulovicích p. Štěpánka Beníčková. Paní ředitelko promiňte, vím, je to odborné označení, ale ta tutorka.....Já to napíšu po našem. Vy jste naše třídní !! Chystáte přednášky, studijní texty, značíte docházku, povzbuzujete, motivujete a dokonce i chválíte. Vaší zásluhou funguje v Mikulovicích VU3V od roku 2014. První oficiální přednáška byla se 6 studenty a téma Barokní architektura v Čechách. Celkem proběhlo 15 semestrů, 88 přednášek a v průběhu let studovalo 25 studentů. S covidovými přestávkami proběhlo 6 promocí. Nejstarší student má 90 let a studuje dodnes, nejmladší 65 let. Letošní semestr ukončilo 21 studentů a naší VU3V využívají i zájemci z Nové Vsi, Hradce a Písečné.

Malá informace pro nové adepty. Jeden školní rok má 2 semestry - zimní a letní a každý má 6 přednášek. Scházíme se 2x měsíčně na 2 hodiny. Z každé přednášky se dělá test a potom závěrečný ze všech 6 přednášek. Po absolvování 6 semestrů a zvládnutí testů splnil student podmínky k získání osvědčení a promoce. Myslím, že naši třídní určitě potěší, když se její skupina rozroste o nové studenty. A my mezi sebe velmi rádi přivítáme nové spolužáky. Podmínky studia VU3V jsou přehledně a srozumitelně napsané na stránkách Soužití 2005, případně informace ráda podá i ředitelka DPS p. Štěpánka Beníčková. Bez závěrečného velkého děkování napíšu. Naše třídní má svou třídu ráda / doufáme / a my ji také / víme /. Také víme, že se těšíme na další společné studijní chvilky a zajímavá témata přednášek.                                                                              

                                                        Mrtková Alena

fotografie si můžete prohlédnout na stránkách obce:

https://www.mikulovice.cz/aktualne-fotogalerie/fotogalerie/2022-2/promoce-studentu-virtualni-univerzity-tretiho-veku-1214cs.html

 

31.1.2024 bude zahájen letní semestr 2023/2024 na téma SANTINI, který bude ukončen 28.4.2024.

SANTINI:

1. lekce

31.1.2024

10,00 – 11,30

Santini: mládí, studium, východiska, inspirace

2. lekce

14.2.2024

10,00 – 11,30

Santini v Praze a okolí

3. lekce

28.2.2024

10,00 – 11,30

Santini ve středních Čechách

4. lekce

13.3.2024

10,00 – 11,30

Santini ve Žďáru nad Sázavou

5. lekce

27.3.2024

10,00 – 11,30

Santini v západních Čechách

6. lekce

10.4.2024

10,00 – 11,30

Santini ve východních Čechách

ukončení kurzu 28.4.2024

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý - nejen prázdninový - výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách!

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: docházka a splnění testů

 


PROMOCE 11.5.2017, Praha              Informace o cestě.pdf (91379)               Pokyn k promocím.pdf (236972)

 

Seznam ukončených kurzů:

 

17. zimní 2023/2024 VČELAŘSKÝ ROK, ukončen 31.12.2023

16. letni 2022/2023 POZORUHODNÝ SVĚT HUB, ukončen 30.4.2023

15. zimní 2022/2023 ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ, ukončen 31.12.2022

14. letní 2021/2022 MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ, ukončen 30.4.2022

13. zimní 2021/2022  RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ byl ukončen 31.12.2021

12. letní 2019/2020 LEONARDO DA VINCI, ukončen 31.5.2020

11. zimní 2019/2020 HUDEBNÍ NÁSTROJE, ukončen 31.12.2019

10. letní 2018/2019 KLENOTY BAROKNIHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH, ukončen 30.4.2019

9. zimní 2018/2019 ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II. , ukončen 31.12.2018

8. letní 2017/2018 GIAN LORENZO BERNINI, ukončen 30.4.2018

7. zimní 2017/2018 ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI, ukončen 31.12.2017

6. letní 2016/2017 CESTOVÁNÍ, ukončen 30.4.2017

5. zimní 2016/2017 GENEALOGIE. HLEDÁME SVÉ PŘEDKY, ukončen 31.12.2016

4. letní 2015/2016, OSOBNÍ FINANCE, ukončen 30.4.2016

3. zimní 2015/2016 Život a dílo Michelangela  Buonarroti, ukončen 31.12.2015

2. letní 2014/2015  RENESANCE V ITÁLII, ukončen 30.4.2015

1. zimní 2014/2015 Barokní architektura v Čechách, ukončen 31.12.2014

V září 2014 byla výuka zkušebního kurzu Astronomie.

 

Výlet k ukončení školního roku 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2023.

POZVÁNKA: Výlet pro studenty VU3V, 15.6.2023, Soužití.pdf (462693)


15.6.2023 - VÝLET OLOMOUC

/album/15-6-2023-vylet-olomouc/1-jpg/
/album/15-6-2023-vylet-olomouc/2-jpg/
/album/15-6-2023-vylet-olomouc/3-jpg/
/album/15-6-2023-vylet-olomouc/4-jpg/

—————


12.5.2022 - Promoce a výlet na KUKS

/album/promoce-a-vylet-na-kuks-12-5-2022/p14106761-jpg/
/album/promoce-a-vylet-na-kuks-12-5-2022/p14106911-jpg/
/album/promoce-a-vylet-na-kuks-12-5-2022/p14107021-jpg/
/album/promoce-a-vylet-na-kuks-12-5-2022/p14107161-jpg/

—————


9.11.2021 - PROMOCE v Mikulovicích a výlet do LOŠTIC

/album/promoce-v-mikulovicich/p14007551-jpg/
/album/promoce-v-mikulovicich/ldscn09371-jpg/
/album/promoce-v-mikulovicich/ldscn09381-jpg/
/album/promoce-v-mikulovicich/p14007911-jpg/

—————


17.5.2019 PROMOCE V PRAZE

/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p1350365-1-jpg/
/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p13503681-jpg/
/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p1350382-jpg/
/album/a17-5-2019-promoce-v-praze/p1350425-1-jpg/

—————


14.2.2018 - 1. lekce GIAN LORENZO BERININI

/album/a14-2-2018-1-lekce-gian-lorenzo-berinini/p13004601-jpg/
/album/a14-2-2018-1-lekce-gian-lorenzo-berinini/p13004611-jpg/

—————


27.9.2017 - 1. lekce ČESKÉ DĚJINY

/album/a27-9-2017-1-lekce-ceskych-dejin/p12804851-jpg/
/album/a27-9-2017-1-lekce-ceskych-dejin/p12804891-jpg/

—————


11.5.2017 PRVNÍ PROMOCE V PRAZE

/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608051-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608321-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608341-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608391-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p126080511-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608421-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608601-jpg/
/album/a11-5-2017-promoce-v-praze/p12608621-jpg/

—————


21.6.2016 - VÝLET NA ZÁMEK MOSZNA - ukončení letního semestru

/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12206661-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12206931-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12207491-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12207761-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12207951-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12208141-jpg/
/album/a21-6-2016-vylet-na-zamek-moszna/p12208201-jpg/

—————


24.2.2016 - 2. lekce OSOBNÍ FINANCE

/album/a24-2-2016/p12103611-jpg/

—————


16.6.2015 - Posezení Na Palubě

/album/a16-6-2015-posezeni-na-palube/p11809831-jpg/
/album/a16-6-2015-posezeni-na-palube/p11809921-jpg/

—————


3.6.2015 - Závěrečný seminář letního semestru v Loučné nad Desnou

/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11803551-jpg/
/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11803611-jpg/
/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11803731-jpg/
/album/a3-6-2015-zaverecny-seminar-v-loucne-nad-desnou/p11804261-jpg/

—————