SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Cíle a způsoby poskytování Pečovatelské služby:

Pečovatelská služba při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je terénní služba poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby (dále jen klientem) za úhradu dle platného sazebníku, schváleného správní a dozorčí radou společnosti. Služby jsou poskytovány lidem, kteří bydlí na území obce Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová Ves, Supíkovice, Písečná a Velké Kunětice.

Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou diskrétní, bezpečné a odborné. Při používání všech úkonů pečovatelské služby jsou dodržovány zásady pečovatelské služby, obsažené v Etickém kodexu zaměstnanců sociální služby. Průběh pečovatelské služby probíhá dle individuálního plánu péče jednotlivého klienta.

Zřizovatel a poskytovatel pečovatelské služby je SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, IČ: 26873265.

 

Poslání:

Posláním pečovatelské služby při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je poskytování služeb klientům, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času. Umožňuje tak lidem i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele, příbuzné, blízké, místní instituce, provozující služby veřejnosti a přitom využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti.

 

Cílová skupina:

- osoby se zdravotním postižením (30 – 64 let)

- mladší senioři (65 – 80 let)

- starší senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je poskytována osobám, bydlícím v obci Mikulovice (Široký Brod, Kolnovice, Terezín), Hradec-Nová Ves, Supíkovice, Písečná a Velké Kunětice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či onemocnění, a které jsou při vytvoření vhodných podmínek za podpory pečovatelské služby schopny žít samostatný život. Dospělé osoby (30 – 64 let), které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (onkologické diagnózy, těžké úrazy, chronická onemocnění, slabozrakost) a senioři (nad 65 let), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí.

 

Pečovatelská služba není poskytována:

- osobám, které nespadají do definované cílové skupiny;

- osobám, které vyžadují péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu;

- osobám s projevy závažných psychických poruch, s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům pečovatelské služby a lidem s projevy závislosti na návykových látkách;

- osobám s mentálním postižením, s úplným sluchovým postižením, s úplným zrakovým postižením;

- je-li naplněna kapacita služby nebo není-li uzavřena smlouva.

 

Cíl:

Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc klientovi z Mikulovic a přilehlých obcí žít v jeho přirozeném sociálním prostředí běžným způsobem života v co nejlepší kvalitě,  důstojnosti a spokojenosti.

 

Základní poskytované činnosti:

Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle klientů:

a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko),

b)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. při osobní hygieně, při péči o vlasy a nehty),

c)    pomoc při zajištění a poskytování stravy (např. dovoz oběda, příprava a podávání jídla),

d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, nákupy, praní, žehlení),

e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, vyzvednutí receptu u lékaře, dovoz léků či

bezplatné sociální poradenství).


Zásady pečovatelské služby při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice:

a)    diskrétnost poskytovaných služeb,

b)    nezávislost klienta a svobodná volba při rozhodování,

c)    respektování potřeb a volby klientů,

d)    dodržování práv klientů,

e)    individuální přístup ke klientovi,

f)     bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb,

g)    zastupitelnost zaměstnanců,

h)    zachování lidské důstojnosti,

i)      rovnost přístupu k uživatelům bez diskriminace.

 

Ad a) Všichni zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost a diskrétnost.

 

Ad b) Snažíme se o nezávislost klienta, o jeho svobodnou volbu při řešení osobních záležitostí. Klient má právo rozhodovat o svém vzhledu, kdo jej bude koupat, zda se musí použít zástěny. Personál nesmí zasahovat do osobních věcí klientů, např.: přeskládat skříň bez jeho dovolení, rozhodovat, co se vyhodí, pokud s tím klient nesouhlasí.

 

Ad c) Respektujeme klientovo rozhodnutí o uspořádání režimu dne, i když není vyhovující. Je upřesněn čas, ve kterém je klient navštíven s ohledem na pracovní dobu pečovatelské služby a vše se mu řádně vysvětlí. Pokud se stane, že se v určitý čas z jakéhokoliv důvodu nemůžeme dostavit, zavoláme klientovi a řádně se omluvíme. Respektujeme přání klienta v zadání pečovatelských úkonů, i když je zřejmé, že potřebuje více. Pokusíme se službu opatrně a v klidu nabídnout, avšak nevnucujeme. Respektujeme potřeby klienta, nic nevnucujeme a nenařizujeme.

 

Ad d) Dodržujeme osobní právo klientů, jejich právo na osobní život a právo na svobodné rozhodování. Právo na volbu místa pobytu – nikoho nenutíme žít někde proti jeho vůli. Klient má svobodu pohybu – neomezujeme jej ve volnosti, rozhodování kdy a kam půjde, v jakém oblečení, s kým a jak dlouho tam bude. Klient ale musí dodržovat nějaký řád. Klient ubytovaný v DPS Mikulovice, Na Bukovci 1, se chová dle domácího řádu. Klient v terénu se chová tak, aby nerušil okolí, aby nedocházelo k porušování práv ostatních lidí. Obecně si klient musí být vědom, že se musí chovat jako každý jiný občan obce.

 

Ad e) Ke klientům přistupujeme individuálně. Každý klient je jiný, každý má jiný problém s jinou potřebou a jiným přáním. Klienta respektujeme jako jednotlivce. Je snažíme se každému maximálně dle možností vyhovět.

 

Ad f) Služby poskytujeme odborně. K dispozici máme proškolené pečovatelky s rekvalifikací a certifikátem. Služby vždy poskytujeme srdcem, s nejlepším vědomím a svědomím. Při práci dbáme na bezpečnost práce, aby nebyl ohrožen zaměstnanec ani klient. Používáme ochranný oděv a ochranné pomůcky.

 

Ad g) Pečovatelská služba je flexibilní v zastoupení zaměstnanců, kteří znají své klienty osobně a jsou schopni během chvilky reagovat. V době dovolených a při pracovní neschopnosti zastoupí jeden druhého. Reagujeme rychle a bez toho, že by to klient pocítil.

 

Ad h) Chráníme zachování lidské důstojnosti. Klienty oslovovujeme pane, paní. Nemluvíme o nich v jejich nepřítomnosti. Respektujeme jejich vyznání, národnost a vzdělání. Respektujeme právo na ochranu jejich soukromí – kde a jak bydlí, s kým, jaké mají zařízení, kdo je navštěvuje, respektujeme jejich rodinu. Ke klientovi nevstupujeme bez vyzvání. Při osobním nebo telefonickém kontaktu s rodinou zachováváme klientovo soukromí.

 

Ad i) Ke klientovi přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi, bez ohledu na vzdělání, povolání, či barvu pleti.

 

  1. Poskytovatel má definováno poslání, cíl a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je služba poskytována. Pečovatelská služba při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, se hlásí ke standardizaci sociálních služeb. Dodržuje poslání, cíl, cílovou skupinu a zásady, což chápe jako závazek společnosti a veřejnosti.

 

  1. Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým je služba poskytována, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. Pečovatelská služba vytváří příležitosti k tomu, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě svého vlastního rozhodnutí.

 

  1. Poskytovatel má zpracovány pracovní postupy, zaručující zdárný průběh poskytované služby.Pečovatelská služba má zpracován provozní řád, vnitřní směrnice DPS a pečovatelské služby, které jsou vyvěšeny v DPS a jsou každému k nahlédnutí. Všichni zaměstnanci jsou povinni podle nich postupovat a řádně pracovat. Zaměstnanci pečovatelské služby dodržují Etický kodex zaměstnanců sociální služby a zamezují negativnímu hodnocení, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.