SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


SAZEBNÍK ÚHRAD

 

Ceník poskytovaných pečovatelských služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované služby a úkony jsou specifikovány a podrobněji rozepsány v platném ceníku poskytovaných pečovatelských služeb a dále v platném ceníku poskytovaných fakultativních služeb.

CENÍK ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ PS, 1.1.2023.pdf (155,4 kB)

 

Fakultativní služby nenahrazují občanům služby běžně dostupné. Jsou poskytovány pouze klientům pečovatelské služby. Ceník fakultativních služeb zahrnuje také pronájem kompenzačních pomůcek klientům PS.

CENÍK FS, 1.1.2023.pdf (147316)

 

Na základě živnostenského oprávnění pronajímáme kompenzační pomůcky i ostatním občanům obce, tzn. i těm, kteří nejsou klienty pečovatelské služby. O možnosti pronájmu a pro informaci, zda je konkrétní pomůcka momentálně volná, je vhodné se nejprve telefonicky kontaktovat, Mgr. Beníčková, tel.: 775 200 811.

Pravidla:

1. Pomůcka se pronajímá na základě nájemní smlouvy o dočasném užívání kompenzační pomůcky. K sepsání předkládá žadatel (nájemce) platný občanský průkaz svůj i osoby, pro kterou je pomůcka určena.

2. Pomůcka se pronajímá na dobu neurčitou, po dobu potřebnosti užívání.

3. Každý pronájem je zaevidován. Nájemné je splatné za každý započatý kalendářní měsíc hotově v kanceláři ředitelky organizace nebo převodem na účet organizace. Způsob platby je po dohodě uveden ve smlouvě.

4. Přepravu kompenzační pomůcky se zajišťuje nájemce na vlastní náklady. Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce.

5. Nájemce odpovídá za kompenzační pomůcku a bere na vědomí, že v případě poškození či ztráty hradí její opravu nebo pořízení v plné výši.

6. Nájemce nemůže zřídit užívací právo ke kompenzační pomůcce jiné osobě.

CENÍK PRONÁJMU KP, 1.1.2023.pdf (141092)

 

S provozem domu s pečovatelskou službou a na základě živnostenského oprávnění souvisí i služby ubytovací a dále pronájmy např. jídelny DPS nebo komunitního centra na Sokolské ulici. O možnosti pronájmu je vhodné se nejprve telefonicky informovat, Mgr. Beníčková, tel.: 775 200 811.

CENÍK SLUŽEB SPOJENÝCH S PROVOZEM DOMU, 1.1.2023.pdf (144695)

 

Organizace poskytuje svým ubytovaným klientům k zapůjčení vybavení do bytu. Úhrada za pronajímané zařízení se provádí měsíčně spolu s nájemným a zálohami na služby spojené s užíváním bytu (plyn, voda, elektřina, společné prostory). Výše nájemného činí od 1.1.2014 32,06 Kč/m2. Byty mají různou velikost, která se pohybuje okolo 30m2. Měsíční výše zálohy na služby spojené s užíváním bytu činí pro jednu osobu v roce 2014  2.000,- Kč. Zálohy jsou zúčtovány po ukončení kalendářního roku na základě skutečných nákladů. Vyúčtování je provedeno v souladu se zákonem.

Ceník pronajímaného zařízení od 1.1.2012.pdf (105,3 kB)