SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


UBYTOVÁNÍ

Informace pro zájemce o ubytování v domě s pečovatelskou službou SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

Naše zařízení průběžně přijímá žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou. Cílovou skupinu tvoří především senioři od 65 letŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DPS od 1.1.2019.pdf (149,7 kB)

 

Žádost

- Zájemce o ubytování vyplní a podepíše žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou a předá ji ředitelce organizace. Samostatnou žádost o pečovatelskou službu přiloží k žádosti o umístění. ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PS 1.1.2019.pdf (222,9 kB)

- Žádost o ubytování je očíslována pořadovým číslem a zaregistrována do pořadníku.

- Do pořadníku na ubytování nejsou zařazeny osoby vyžadující trvalou zdravotní péči, osoby zatížené exekučním titulem a osoby závislé na návykových látkách.

 

Přednostní kritéria pro přijetí

Senior, poživatel starobního důchodu, klient pečovatelské služby či zájemce o pečovatelskou službu:

1. s trvalým bydlištěm v obci Mikulovice,

2. který žije mimo obec Mikulovice, ale má zde trvale hlášené dítě/děti,

3. který má trvalé bydliště v mikroregionu Zlatohorsko a obci, která přispívá na činnost o.p.s.

 

Ubytování

- Vila Kristýna, SOUŽITÍ 2005, Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice je dům s pečovatelskou službou pro klienty, kterým jsou poskytovány služby vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Pečovatelská služba poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

- Dům s pečovatelskou službou poskytuje ubytování, základní péči a další služby. Základní péčí se rozumí vytápění, dodávka energie a vody, úklid společných a provozních prostor, užívání výtahů. Dalšími službami se rozumí zajištění jednoho hlavního jídla denně (pondělí - pátek: oběd), donáška nákupu, doprovod k lékaři, donáška léků, žehlení, úklid nebo pomoc při úklidu, zajištění lékařské péče, využívání koupelny k hygienickým očistám pro obyvatele vily Kristýna i obyvatele Mikulovic za poplatek apod.

- Nájemní smlouva je sepsána dle ustanovení § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

- Úhrada za ubytování, základní péči a další služby nad rámec základních činností je stanovena a hrazena obyvatelem podle platných předpisů, ceníků a nájemní smlouvy. Elektriku si hradí každý klient sám inkasem. 1 x za rok provede poskytovateů vyúčtování záloh. Služby jsou hrazeny obyvatelem vždy k 25 dni následujícího měsíce v hotovosti u účetní organizace nebo bankovním převodem na účet organizace.

- Zaměstnanec má vyhrazeno právo vstupu do bytu pouze v mimořádných a odůvodněných případech a to za přítomnosti dalšího  zaměstnance organizace.

- Doba nočního klidu je od 22,00 hod. večer do 6,00 hod. ráno. To zmanemá např. nebouchat dveřmi, ztlumit televizi a nedělat hluk. Výjimku tvoří společenské akce obyvatel, oslavy a výročí, dopředu dohodnuté s ředitelkou organizace.

- Vytápění budovy je řízeno společnou plynovou kotelnou, jejíž obsluha reaguje na roční období, venkovní teploty a zdravotní stav obyvatel.

- Každý obyvatel má svého praktického lékaře podle svého osobního rozhodnutí. V případě náhlého onemocnění zajišťuje ošetření LSPP Jeseník.

- Zaměstnanci pracují podle své náplně práce, při dodržování etického kodexu pracovníka sociálních služeb. Jsou pravidelně proškolováni BOZ a hygienickým minimem.