SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY   

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

v obci Mikulovice je zde pro Vás.

 

MÍSTO. 

Poskytovatel pečovatelské služby:

SOUŽITÍ 2005, o.p.s.,

Na Bukovci 1

790 84 Mikulovice

Pracovní doba: pondělí – pátek 7,00 – 15,30 hod.

                       sobota, neděle, svátek 8,00 - 12,00 hod.

 

FORMA POSKYTOVÁNÍ.

Terénní služba.

 

POSLÁNÍ.

Posláním pečovatelské služby při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je poskytování služeb klientům, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času. Umožňuje tak lidem i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele, příbuzné, blízké, místní instituce, provozující služby veřejnosti a přitom využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA.

- osoby s chronickým onemocněním (30 – 64 let)

- osoby s tělesným postižením (30 - 64 let)

- mladší senioři (65 – 80 let)

- starší senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je poskytována osobám, bydlícím v obci Mikulovice (Široký Brod, Kolnovice, Terezín), Hradec-Nová Ves, Supíkovice, Písečná a Velké Kunětice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, tělesného postižení nebo věku, a které jsou při vytvoření vhodných podmínek, za podpory pečovatelské služby, schopny žít samostatný život. Osamělé dospělé osoby (30 – 64 let), které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (onkologické diagnózy, těžké úrazy, chronická onemocnění) a senioři (nad 65 let), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí.

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NENÍ POSKYTOVÁNA:

- osobám, které nespadají do definované cílové skupiny;

- osobám, které vyžadují péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu;

- osobám s projevy závažných psychických poruch, s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům pečovatelské služby a lidem s projevy závislosti na návykových látkách;

- je-li naplněna kapacita služby nebo není-li uzavřena smlouva.

  

CÍL.

Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc klientovi z Mikulovic a přilehlých obcí žít v jeho přirozeném sociálním prostředí běžným způsobem života v co nejlepší kvalitě, důstojnosti a spokojenosti.

 

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI.

Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle klientů:

a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko),
b)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. při osobní hygieně, při péči o vlasy a nehty),
c)    pomoc při zajištění a poskytování stravy (např. dovoz oběda, příprava a podávání jídla),
d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, nákupy, praní, žehlení),
e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, vyzvednutí receptu u lékaře, dovoz léků či bezplatné sociální poradenství).

DALŠÍ INFORMACE.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě sepsané smlouvy. Lze ji ukončit kdykoliv písemně nebo telefonicky. Hrazení provedených úkonů a služeb se provádí v hotovosti u účetní poskytovatele za uplynulý měsíc s to vždy 25. dne následujícího měsíce. Podrobnější informace lze nalézt také na www.souziti2005.webnode.cz

 

Vaše případné stížnosti a přání budeme brát jako možnost ke zlepšení a zkvalitnění služeb.

·        Stížnosti, podněty a přání lze podávat písemně, ústně, telefonicky. Anonymně lze podat stížnost do poštovní schránky ve vestibulu vchodu SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

·        Kontaktní osoba pro vyřizování je Mgr. Štěpánka Beníčková, ředitelka

·        Na stížnost Vám bude odpovězeno písemně do 28 dnů od podání.

 

NAŠE PŘÁNÍ 

Spokojený klient a spokojená obec.

 

Adresa  a  kontakt: 

Mgr. Štěpánka Beníčková, ředitelka SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, Mikulovice;

telefon: 584 429 143, klapka 260, mobil: 775 200 811, e-mail: reditelka@souziti2005.cz

Ing. Bc. Jana Vrbovská, sociální pracovnice SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, Mikulovice;

telefon: 584 429 143, klapka 202, mobil: 775 200 813, e-mail: socialni@souziti2005.cz

 

Žádost o poskytování pečovatelské služby k tisku:

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PS 1.1.2019.pdf (222,9 kB)

Leták pečovatelské služby k tisku:

Leták pečovatelská - skládaný 1.7.2022.pdf (186,3 kB)

 

Možnosti pomoci  PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Staráte se doma o seniora a potřebujete pomoc?

V rámci pečovatelské služby pomáháme osamělým seniorům zachovat důstojný život, ale pomáháme i rodinám, které se o seniory starají doma a dlouhodobá péče je již zmáhá. Někdy se lidé mylně domnívají, že pokud by jim pomáhala pečovatelská služba, rodiče by přišli o příspěvek na péči. Jedná se však o rozšířený omyl. Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny. Senior z příspěvku na péči pečovatelské službě uhradí pouze částku za vykonané služby.

V současné době máme pět pečovatelek v domě s pečovatelkou službou, tzn. v „penzionu“ a dvě pečovatelky, která jezdí autem do našeho širokého terénu (od Mikulovic po Písečnou). Ty rozváží obědy, jezdí seniory koupat, dále ke klientům chodí uklízet, vozí jim nákupy, léky a zařizuje pro ně různé pochůzky jako např. platbu inkasa, odeslání dopisu, objednání k lékaři. Výhodou pečovatelek v terénu je i to, že mají k dispozici různé pracovní pomůcky, jako např. šikovný zvedák do vany, který si snadno přivezou přímo do domácnosti a i senior, který je jinak jen ležící, se může vykoupat ve vaně.

Naši zaměstnanci jsou profesionální, diskrétní, vstřícní, spolehliví a kompetentní. Při své práci dodržují Etický kodex pracovníků sociální služby. Mají velké pracovní zkušenosti, takže Vám mohou poradit v různých záležitostech týkajících se péče o seniory.  

Sociální pracovnice naší organizace Vám v rámci sociálního poradenství bezplatně pomůže např. s žádostí o příspěvek na péči, ale také poradí, jak vyřídit vlastní kompenzační pomůcku.

Na ředitelku organizace se pak můžete obrátit v záležitosti umístění v domě s pečovatelskou službou. Také s ní můžete dohodnout krátkodobý pronájem kompenzačních pomůcek, které máme nejen pro klienty, ale i pro občany obce k dispozici (chodítka, invalidní vozíky, elektrické polohovací postele, stolky k lůžku, mobilní WC apod.).

Pečovatelské služby nejsou cenově nedostupné. Přijďte za námi se informovat, rádi Vám vše vysvětlíme. Nebojte se zeptat na informace, které Vás zajímají, osobně nebo zavolejte na tel. č. 584 429 143, nebo mob. 775 200 811.

  

 

 

 

 

 

 

 


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.