SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Pečovatelská služba

 

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK)

 

POSLÁNÍ

Posláním Pečovatelské služby města je laskavou a odbornou péčí podporovat a pomáhat obyvatelům  zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti.

           

Cílová skupina

Naše služby jsou určeny seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří bydlí v obci Mikulovice a přilehlých osadách , obci Hradec Nová Ves a Písečná  a jsou:

Osoby s chronickým onemocněním

Osoby s tělesným postižením

Osoby se sluchovým postižením

Osoby se zdravotním postižením

Osoby v krizi

Senioři

Věková struktura  cílové skupiny:dospělí  (27-64 let)

Mladší senioři (65-80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

 

 1. částečně samostatní a potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb a tuto pomoc jim nemohou nebo nechtějí zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby,
 2. převážně závislí na pomoci druhé osoby, pokud je péče o takto nesoběstačného člověka zajišťována pečovatelskou službou v součinnosti např. s rodinou, ošetřujícím lékařem, zdravotní domácí péči či dalšími pomáhajícími organizacemi.

 

K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít v těchto případech:

 1. pokud nezajišťujeme službu, o kterou osoba žádá,
 2. pokud je naplněna kapacita pečovatelské služby,
 3. pokud žadatel nepatří do naší cílové skupiny
 4. žadatelé jejichž chování je agresivní a je odůvodněný předpoklad, že by poskytování služeb těmto lidem ohrozilo bezpečnost pracovníků pečovatelské služby.

 

Naplňování základního poslání Pečovatelské služby vychází z následujících principů:

 

 1. zachování důstojnosti - k uživateli přistupujeme v duchu rovnocenného partnerství, které se zakládá na stejné lidské důstojnosti každého člověka, a to bez ohledu na situaci, ve které se nachází.

 

 1. dodržování práv uživatelů - chráníme základní lidská práva uživatelů, jejich právo na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Uživatele podporujeme v uplatňování svých práv.

 

 1. podpora samostatnosti a soběstačnosti - s ohledem na věk, zdravotní i jiná omezení uživatelů usilujeme o zachování jejich nezávislosti a co nejvyšší míry samostatnosti.

 

 1. individuální přístup - každý uživatel je pro nás jedinečnou osobností s vlastními potřebami.

 

 1. naslouchání - vytváříme prostředí, ve kterém si jsou uživatelé našich služeb jisti, že jsme tady s nimi a pro ně, že je chápeme a zajímáme se o ně, že nám stojí za to, aby jim bylo nasloucháno.

 

 1. spolehlivost - pečovatelskou službu poskytujeme takovým způsobem, aby mohli mít uživatelé v pracovníky důvěru a jistotu, že jimi požadovaná služba bude provedena v dohodnutém čase a rozsahu.

 

 1. odbornost, kvalita - jsme vzděláváni pro práci s uživateli pečovatelské služby, zvyšujeme své dovednosti a znalosti potřebné pro poskytování sociální služby. Kvalitu služby pravidelně ověřujeme.

Cíle pečovatelské služby 

 

 1. dlouhodobé – rozvojové

§         Celková (ověřená) kvalita služby - kritéria standardů kvality sociálních služeb jsou plněna minimálně na 70%

§         Prostřednictvím rozšíření pečovatelské služby( dle konkrétní dohody s klientem)  i na víkendy a svátky umožnit klientům co možná nejdelší setrvání v jejich domácím prostředí.

§         Bezbariérově upravit středisko osobní hygieny ve vile Kristýna a v 10 bytech.

§         Vzdělávání pracovníků zaměřené na zvyšování jejich kompetencí.

 

 1. krátkodobé – pro aktuální kalendářní rok

§         S uživateli je individuálně plánována služba s co možná největší mírou podpory soběstačnosti uživatele. (jako důkaz budou sloužit individuální plány)

§         Pracovníci zařízení se aktivně podílejí na zavádění standardů kvality sociálních služeb (porady pracovního týmu v pravidelných intervalech). (jako důkaz budou složit zápisy z porad)

§         Vzdělávání pracovníků - získání vzdělání potřebného pro výkon práce (akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách).(jako důkaz bude sloužit osvědčení o absolvování kurzu)

§         Vedení ve spolupráci s pracovníky zdokonaluje systém řízení organizace - rozdělení kompetencí, jasný popis pracovních míst, průběžná analýza nastavených parametrů, rychlá realizace změn v případě změny podmínek, opatření na zvýšení produktivity práce.(jako důkaz budou sloužit profily pracovních míst a náplně práce jednotlivých pracovníků)